ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ying4 (จู้อิน ㄧㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yìng