ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ying3 (จู้อิน ㄧㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yǐng