ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ying1 (จู้อิน ㄧㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ yīng