ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yi3 (จู้อิน ㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ