ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yi2 (จู้อิน ㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ