ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yi1 (จู้อิน )

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ