ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ye3 (จู้อิน ㄧㄝˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ