ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ye2 (จู้อิน ㄧㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ