ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ya2 (จู้อิน ㄧㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ