ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xun2 (จู้อิน ㄒㄩㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xún