ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xun2 (จู้อิน ㄒㄩㄣˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xún