ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xue2 (จู้อิน ㄒㄩㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xué