ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xuan4 (จู้อิน ㄒㄩㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xuàn