ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xuan1 (จู้อิน ㄒㄩㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xuān