ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xuan1 (จู้อิน ㄒㄩㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xuān