ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xu3 (จู้อิน ㄒㄩˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ