ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xu2 (จู้อิน ㄒㄩˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ