ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xu1 (จู้อิน ㄒㄩ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ