ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiu4 (จู้อิน ㄒㄧㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiù