ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiu1 (จู้อิน ㄒㄧㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiū