ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xiong1 (จู้อิน ㄒㄩㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiōng