ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiong1 (จู้อิน ㄒㄩㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiōng