ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xing2 (จู้อิน ㄒㄧㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xíng