ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xin1 (จู้อิน ㄒㄧㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xīn