ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xie4 (จู้อิน ㄒㄧㄝˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiè