ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xie2 (จู้อิน ㄒㄧㄝˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xié