ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiao4 (จู้อิน ㄒㄧㄠˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiào