ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiao3 (จู้อิน ㄒㄧㄠˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiǎo