ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiao1 (จู้อิน ㄒㄧㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiāo