ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xian4 (จู้อิน ㄒㄧㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiàn