ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xian3 (จู้อิน ㄒㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiǎn