ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xian2 (จู้อิน ㄒㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xián