ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xian1 (จู้อิน ㄒㄧㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiān