ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xia4 (จู้อิน ㄒㄧㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xià