ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xia1 (จู้อิน ㄒㄧㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ xiā