ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xi2 (จู้อิน ㄒㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ