ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xi1 (จู้อิน ㄒㄧ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ