ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wu3 (จู้อิน ㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ