ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wo3 (จู้อิน ㄨㄛˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ