ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wen4 (จู้อิน ㄨㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wèn