ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wen3 (จู้อิน ㄨㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wěn