ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wen2 (จู้อิน ㄨㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wén