ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wei4 (จู้อิน ㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wèi