ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wei3 (จู้อิน ㄨㄟˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wěi