ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wei2 (จู้อิน ㄨㄟˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wéi