ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wei1 (จู้อิน ㄨㄟ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ wēi