ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tu4 (จู้อิน ㄊㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ