ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tu2 (จู้อิน ㄊㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ