ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tu1 (จู้อิน ㄊㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ