ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tou4 (จู้อิน ㄊㄡˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tòu