ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tou3 (จู้อิน ㄊㄡˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tǒu