ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tong4 (จู้อิน ㄊㄨㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tòng