ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tong3 (จู้อิน ㄊㄨㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tǒng